Cennik usług i czynności dodatkowych wykonywanych przez PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu
Cennik obowiązuje od 2017-02-24.

LP.

Rodzaj usługi

Jednostka

Cena (netto) zł

Vat [%]

Cena (brutto) zł

1

Wykonywanie analiz laboratoryjnych ścieków, zleconych przez podmioty zewnętrzne

ChZTCr szt. 41,30 zł 23 50,80 zł
BZT5 szt. 46,20 zł 23 56,83 zł
Pog szt. 48,00 zł 23 59,04 zł
Ortofosforany szt. 28,70 zł 23 35,30 zł
Nog szt. 54,70 zł 23 67,28 zł
Namonowy szt. 29,10 zł 23 35,79 zł
Nazotanowy szt. 30,80 zł 23 37,88 zł
Zawiesina og szt. 35,50 zł 23 43,67 zł
Chrom ogólny szt. 42,30 zł 23 52,03 zł
Chrom VI szt. 25,10 zł 23 30,87 zł
Chlorki szt. 21,10 zł 23 25,95 zł
pH szt. 4,30 zł 23 5,29 zł
2 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy spirali elektrycznej „RAK” na odcinkach sieci oraz przyłączach
nie należących do PPK Sp. z o.o. 1), w tym:
- praca sprzętu wraz z dojazdem do 15 km 3) godz. 57,30 zł 23 70,48 zł
- stawka r-g jednego pracownika 3) r-g/os. 22,70 zł 23 27,92 zł
3 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy urządzenia ciśnieniowego na odcinkach sieci oraz
przyłączach nie należących do PPK Sp. z o.o. 1), w tym:
- praca sprzętu wraz z dojazdem do 15 km 3) godz. 78,90 zł 23 97,05 zł
- stawka r-g jednego pracownika 3) r-g/os. 22,70 zł 23 27,92 zł
4 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych 2) m3 33,20 zł 8 35,86 zł
5 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych 2) – cena ryczałtowa przy założeniu wywozu
zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do
zapłaty będzie wyliczana na podstawie faktycznej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości
wywozu. Każde dodatkowe opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione
w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika 4)
m3 25,00 zł 8 27,00 zł
6

Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z gospodarstw domowych na terenie
Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692
2) - cena ryczałtowa
przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co
miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie faktycznej wielkości zbiornika
bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków
bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego
cennika 4)

m3 20,00 zł 8 21,60 zł
7 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych niewymienionych w poz. 4 i 5 2), o dopuszczalnych
parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 9 cennika
m3 39,40 zł 8 42,55 zł
8 Przyjęcie ścieków bytowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych m3 14,50 zł 8 15,66 zł
9 Przyjęcie nieczystości ciekłych niewymienionych w poz. 7 w tym nieczystości z przenośnych
i przewoźnych kabin sanitarnych, dowożonych do punktów zlewnych, o dopuszczalnych parametrach
określonych w umowie, w wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 9 cennika
m3 20,70 zł 8 22,36 zł
10 Przyjęcie ścieków chemicznych z zawartością chromu przekraczających dopuszczalne parametry
określone w umowie, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w oczyszczalni
ścieków w Maniowach
m3 55,70 zł 8 60,16 zł
11 Zamknięcie / otwarcie przyłącza – w przypadku dostępu do przykanalika w studzience,
poprzez zastosowanie korka
szt. 130,00 zł 23 159,90 zł
12 Zamknięcie / otwarcie przyłącza – w przypadku braku dostępu do przykanalika w studzience,
poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu
szt. 1082,00 zł 23 1330,86 zł
13 Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego lub zastosowanie urządzenia do lokalizacji
nieszczelności oraz niezidentyfikowanych przyłączy (dymownica), w tym:
- praca sprzętu do 30 mb wraz z obsługą i dojazdem do 15 km 1) szt. 227,70 zł 23 280,07 zł
- praca sprzętu (dla przyłączy powyżej 30 mb) 3) godz. 31,10 zł 23 38,25 zł
- stawka r-g jednego pracownika (w pozostałych przypadkach) 3) r-g/os. 22,70 zł 23 27,92 zł
14 Odbiór przyłącza kanalizacyjnego poprzez inspekcję TV szt. 227,70 zł 23 280,07 zł
15 Dojazd pracowników obsługi w przypadku czynności nie uwzględnionych w cenniku km. 1,45 zł 23 1,85 zł
16 Koszt pracowników obsługi 3) r-g/os. 22,70 zł 23 27,92 zł
17 Koszty windykacji (sporządzenie i wysłanie upomnień oraz każdego pisma
związanego z windykacją należności)
szt. - - 20,00 zł
18 Udostępnienie informacji na żądanie w dowolnej formie 5)
- do 6 stron formatu A4 i/lub A3 komplet 10,00 zł 23 12,30 zł
- każda kolejna strona dokumentu (format A4 i/lub A3) strona 1,00 zł 23 1,23 zł

1) W przypadku dojazdu na większą odległość należy doliczyć stawkę za każdy dodatkowy kilometr (netto) 1,45 zł/km. Za każde rozpoczęte 30 minut pracy stosuje się 50 % podanych stawek.

2) Minimalna ilość jednorazowo wywożonych ścieków – 3 m3, cena uwzględnia przyjęcie ścieków do punktu zlewnego.

3) Za każde rozpoczęte 30 minut pracy stosuje się 50 % podanej stawki.

4) Opróżnianie szamba i wywóz ścieków jest możliwy pod warunkiem, że:
- nieruchomość znajduje się w odległości do 10 km do najbliższego punktu zlewnego,
- zapewniony jest całoroczny dojazd do szamba.

5) Dotyczy dokumentów i informacji, które były już wcześniej przekazywane, udostępniane, bądź w jakikolwiek sposób wydawane, albo takich, których pozyskiwanie jest możliwe na podstawie wcześniej wystawionych przez Spółkę dokumentów (np. kopie warunków technicznych, zestawienie faktur i obrotów, kopie uzgodnień).

W pozostałych przypadkach (nieprzewidzianych w powyższym cenniku) oraz w przypadkach niestandardowych stosuje się kalkulację indywidualną.

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42